Otthonról hazamegyünk

kedd, január 22, 2019


GYIMES, A PATAKOK ORSZÁGA + a Csíksomlyói búcsú

Időpont(ok):
2019.06.06-11. (6 nap, 5 éj)
Ár: 79.900 Ft
A vendégszerető csángómagyar székelyek lakta Gyimesekben igazán különleges programokban veszünk részt, közben pedig a Csíksomlyói Búcsúra is ellátogat(hat)unk. 1. nap. Farkaslakán megállunk Tamási Áron sírjánál, vacsorázunk az Ábel bölcsője étteremben. Este 10 körül érünk Gyimesbe, Hidegségpatakára, a szállásunkra.2. nap. Kényelmesen indulunk - élvezzük a harapnivalóan friss levegőt, lesz időnk sétálgatnia …

GYIMES, A PATAKOK ORSZÁGA + a Csíksomlyói búcsú

Utazási feltételek

AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS

1. A Csillagösvény-Utazás Kft. (továbbiakban: Csillagösvény Iroda) által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415-416. paragrafusa, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XII. 28.) sz. kormányrendeletben és a Csillagösvény Iroda utazási feltételeiben előírtak az irányadók.

2. Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésével létrejön az utas és a Csillagösvény Iroda között az utazási szerződés.

3. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Csillagösvény Iroda által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

4. Ha az utas utazásközvetítő irodánál fizette be a részvételi díjat, akkor – az utas szerződés-aláírásától függetlenül – az utazási szerződés létrejöttének feltétele, hogy az utazásközvetítőnél befizetett díj megérkezzen a Csillagösvény Iroda számlájára. Az utazásközvetítő késedelmes vagy nem fizetése esetén a Csillagösvény Iroda – utazási szerződés hiányában – megtagadhatja az utaztatást, és az ezzel kapcsolatos jogi és anyagi felelősség az utazásközvetítőt terheli. A díjak beérkezésének időpontjáig a Csillagösvény Iroda nyilvántartásba veszi az utas jelentkezését.

5. Az utazás időtartama alatt az utas és az utazásszervező közreműködője között bármilyen formában, és bármilyen ok miatt, de az utazásszervező írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés és az ebből eredő kötelezettségek, teljesítések, ellenszolgáltatások az utazásszervező tekintetében érvénytelenek, nem vonatkoznak az utazásszervezőre, azok teljesítéséért, helytállásáért való felelősséget az utazásszervező kizárja.


II. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI

1. Az utas jelentkezésekor előleget fizet, melynek mértéke a részvételi díj és az utas által megrendelt szolgáltatások összesített díjának 40%-a. A második részlet az út árának 60%-a, 30 nappal a tájékoztatóban feltüntetett, vagy a külön értesítésben meghatározott indulási napot megelőzően fizetendő. A hátralék befizetésével kapcsolatban Csillagösvény Iroda külön értesítést nem küld. Amennyiben az utas ezen feltételt nem teljesíti, Csillagösvény Iroda a megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll az utazási feltételekben rögzített lemondási költséget felszámítani.

2. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, akkor az út árának 100%-a fizetendő.

3. Csillagösvény Iroda minden befizetést követően írásban visszaigazolást küld az utasoknak - a továbbiakban ez a visszaigazolás szolgál igazolásul az utas számára a részvételt illetően.

4. Az utas a személyes, különleges kéréseket, kívánságokat, feltételeket, amelyek az utazással, az azon való részvételével kapcsolatosak, az utazási szerződés megkötése előtt köteles a Csillagösvény Iroda tudomására hozni. Ezeket elfogadásuk esetén a Csillagösvény Iroda szintén írásban igazolja vissza.

5. A névre szóló számlát Csillagösvény Iroda a teljes díj megfizetését követően állítja ki, egyben a teljes összegről.


III. A RÉSZVÉTELI DÍJAK ÉRVÉNYESSÉGE

1. A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartamára az adott minőségben az árat, a Csillagösvény Iroda szervezési díját és az általános forgalmi adót tartalmazza. Nem tartalmazza az útlevél, az esetleges vízum költségét és a költőpénzt.

2. A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt Csillagösvény Iroda a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8 %-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott értesítéstől számított 6 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől, és a befizetett részvételi díj részére maradéktalanul visszafizetendő.

3. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.

4. Csillagösvény Iroda – az utas kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzitországok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.


IV. LEMONDÁSI FELTÉTELEK

1. Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli lemondás esetén 2.000 Ft kezelési költséget számítunk fel. Ha az utas 60 napon belül mondja vissza a részvételt, úgy (storno biztosítás - itt köthető - hiányában) a következő útlemondási díjak érvényesek:

60-35 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a,

34-24 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 25%-a,

23-17 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40%-a,

16-11 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60%-a,

10-6 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80%-a,

5 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a – vagyis az Utas ez esetben köteles minden esetleges díjhátralékát is rendezni, a lemonás ellenére is.

2. Ha az utas átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is a sztornódíjak (útlemondási díjak) érvényesek, kivéve, ha a Csillagösvény Iroda ajánlja fel a változtatás jogát. Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli átjelentkezés esetén 3.000 Ft/fő munkadíj kerül felszámításra.

3. Semminemű visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be.

4. A Csillagösvény Iroda a befizetett összeg – az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű – kamattal növelt visszatérítése mellett a szerződéstől elállhat az utazás megkezdése előtti 20. napig (és köteles erről az utast is ugyaneddig az időpontig értesíteni), ha az utazáshoz szükséges legkisebb létszám nem jött össze (autóbuszos körutazásoknál ez 22 fő), illetve bármikor, ha az utazás lebonyolítása az utasok egészségét és biztonságát közvetve vagy közvetlenül veszélyeztetné.

6. Ha az utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a Csillagösvény Iroda jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, az utas a hazautazásáról maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben a Csillagösvény Iroda jogosult kárainak megtérítését követelni az utastól.


V. STORNO ÉS BBP BIZTOSÍTÁS

1. A Csillagösvény Iroda utasai az utazás időtartamára betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást köthetnek. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas felelős. A 2013. évi katalógus és a honlapon megjelent tavaszi utazások részvételi díjai nem tartalmazzák a BBP-biztosítást (az EUB utasbiztosítása honlapunkon keresztül is elérhető).

Részletes tájékoztatóVI. HIBÁS TELJESÍTÉS, PROGRAMVÁLTOZTATÁS

1. A szerződés hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A kártérítési kérelmet a hazaérkezéstől számított 10 napon belül írásban kell benyújtani a Csillagösvény Irodához. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a Csillagösvény Iroda megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv vagy az igazoló dokumentumok egy példányát.

2. A Csillagösvény Iroda nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

3. A Csillagösvény Iroda köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

4. Az utas saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről, kivéve, ha a Csillagösvény Iroda, annak képviselője vagy közreműködője a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. A megőrzésre való átvételt az utasnak átadott csomagjegy / elismervény bizonyítja.

5. A Csillagösvény Iroda nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy egyéb vis major okból (például betervezett hagyományőrző esten fellépő művész betegsége miatt) maradnak el. Az Iroda szintén nem felel szabadtéri programelemek kedvezőtlen időjárási körülmény esetén történő elmaradásáért. Ilyen esetben a döntést az utaskísérő jogosult meghozni.

6. A Csillagösvény Iroda fenntartja a jogot indokolt esetben a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, falusi turizmus esetén akár a fogadó település változtatására is, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére. Az utazások részletes, végleges programleírásának minden esetben az iroda honlapján közé tett utazási ajánlat tekintendő.

7. A fakultatív programra befizetett részvételi díjat, amennyiben az kellő számú jelentkező hiányában elmarad, a Csillagösvény Iroda visszafizeti.

8. Az utast ért mindazon károk vonatkozásában, melyet a Csillagösvény Iroda, illetve teljesítési partnere okoz, a kártérítés felső határa a részvételi díj összege.

9. Ha vis maior, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Csillagösvény Iroda felelősséget nem tud vállalni. A bekövetkezett változásokért a Csillagösvény Iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó. Ugyanakkor a Csillagösvény Iroda segítséget nyújt az utasnak, ha annak a fenti okokból nehézségei támadnak.

VII. EGYÉB

1. A Csillagösvény Iroda jogszabályban előírt vagyoni biztosítékára az EUB Biztosító vállal garanciát az Iroda és a Biztosító közötti szerződés alapján. Ezen vagyoni biztosíték az utasok hazaszállítására, vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére fordítható a Csillagösvény Iroda esetleges fizetésképtelensége esetén.

2. Egyes utazásoknál a részvételi díj után szerepel a gyerekkedvezmény és a családi kedvezmény mértéke. Ennek igénybevételére csak akkor van mód, ha a gyermek 2 fizető felnőttel van egy szobában.

3. Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – a Csillagösvény Iroda fenntartja. Az esetleges programelmaradás tényleges, kalkulált költségét (pl. befizetett fakultatív program, belépőjegy) a Csillagösvény Iroda utólag visszatéríti.

4. Az autóbuszos utazásoknál a csomagtérben utasonként egy maximum 20 kg-os bőrönd, az utastérben pedig maximum 5 kg súlyú kézipoggyász szállítását tudjuk garantálni.

5. Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem a Csillagösvény Iroda adott ki, az utazási szerződés teljesítése és a Csillagösvény Iroda kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért a Csillagösvény Iroda nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.

6. A programfüzetben lévő képek illusztrációk.

7. A többi utas érdekében kérjük a megadott találkozási időpontokat betartani. Indulásoknál a késő utasokra az idegenvezető az adott helyzettől függően maximum 5-10 percet tud várni, ha addig nem érkezik meg az utas, az idegenvezető úgy dönthet, hogy nélküle indul el/tovább a busz. Az ebből a helyzetből eredő károkért, problémákért a Csillagösvény Iroda felelősséget nem vállal.

8. A Csillagösvény Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a szerződő felek alávetik magukat a Csillagösvény Iroda székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

Útkereső

Úti cél

Út jellege

Hónap

Felszállási helyek

Letölthető katalógus

csapatepites

Partnereink

 

moszepkanadamagyar

trm banner

erdelylogo

polgarokhaza.hu
szekelyfold info 
 
 pusztina
 
teka alapitvany 

 Erdély és Székelyföld

Tóvidék.ro
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 Határtalanul Pályázat

banner hatartalanul


Köszöntő

„Mert ne feledd:
magyarnak lenni
büszke gyönyörűség!"


TOVÁBB >>


koszonto

Utazási utalvány

Bannerkicsi

Hírlevél
Partnereink

karpatutazo

uduleserdelyben

www.kallos.org.ro

moldvai csangomagyarok 2

connect dots butterfly page

cserekert

orzokor